AlgemeneVoorwaarden

Definities .1

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder MY Creative wordt verstaan: MY Creative, zijnde degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan MY Creative om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen MY Creative ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdracht[en], maakt en /of onderneemt c.q. doet maken en /of ondernemen. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Toepassingen .2

2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en /of overeenkomsten van/ met MY Creative tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van MY Creative, hierna te noemen: -de voorwaarden-.

2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de slechts van toepassing indien deze voorwaarden door MY Creative uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbesteding of andere [algemene voorwaarden] voorwaarden wordt door MY Creative niet aanvaard en doet deze inkoop/ aanbesteding of andere [algemene] voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst. 

Offertes . 3

Elke van MY Creative uitgegane offerte is vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte  genoemde prijs, levertijd en anderszins.

Totstandkoming van de overeenkomst . 4

Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening door MY Creative, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door MY Creative, respectievelijk de dag waarop MY Creative een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde. Hetgeen beide partijen mondeling overeen komen, is tevens juridisch bindend

Wijzigingen . 5

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in Atikel 6.

Prijs . 6

6.1 De door MY Creative opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij MY Creative geldende uurtarieven.

6.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door MY Creative aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan MY Creative een extra toeslag berekenen.

6.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is MY Creative gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

6.5 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door MY Creative nog te verrichten diensten.

6.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

Beschrijvingen, modellen . 7

In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door MY Creative ondertekende opdrachtbevestiging.

Uitvoering, levering en termijnen . 8

8.1 Door MY Creative in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij MY Creative uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.

8.2 De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat MY Creative alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door MY Creative is ontvangen.

8.3 Overschrijding van de termijn verplicht MY Creative niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

8.4 De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige
nakoming van de overeenkomst van door MY Creative ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van MY Creative vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.

8.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering
verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van MY Creative ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

8.6 MY Creative is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf
uitgevoerd en is MY Creative gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.

8.7 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door MY Creative, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

Betaling en betalingsvoorwaarden. 9

9.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is MY Creative steeds gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door MY Creative , kunnen meteen na oplevering gefactureerd worden.

9.2 MY Creative is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van MY Creative is voldaan.

9.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door MY Creative aan te wijzen bankrekening of [ter keuze van MY Creative] ten kantore van MY Creative of een door MY Creative te bepalen andere plaats.

9.4 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van 150,- [zegge: honderdvijftig euro].

9.5 Door MY Creative in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij MY Creative door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

9.6 Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van MY Creative op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.

9.7 Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

9.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Reclames . 10

10.1 Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen
binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan  MY Creative gericht aangetekend schrijven te
geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van MY Creative ter zake vervalt.

10.2 De opdrachtgever is verplicht alle door MY Creative geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-,
druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan MY Creative te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame. Na controle en goedkeuring concept ligt de verantwoordelijk geheel bij de opdrachtgever en  kan er zodoende geen aanspraak gemaakt worden op MY Creative.[zie 10.3]

10.3  MY Creative dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door MY Creative schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.

10.4 Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

10.5 Indien een reclame door MY Creative geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is MY Creative, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij MY Creative steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

Aansprakelijkheid . 11

11.1 Elke aansprakelijkheid van MY Creative, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens MY Creative, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

11.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze
voorwaarden bepaalde is MY Creative niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

11.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat MY Creative geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van MY Creative zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van MY Creative een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

11.1.1 Opdrachtgever is gehouden MY Creative te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van MY Creative in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).

11.1.2 Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal MY Creative nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto’s eigendom zijn van de klant door betalingen aan MY Creative of door zelfgenomen foto’s evt. via MY Creative.

11.4 MY Creative is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de content.

Overmacht, opschorting & ontbinding  . 12

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MY Creative onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van MY Creative of door deze ingeschakelde derden.

12.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is MY Creative gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van MY Creative tot enige schadevergoeding.

12.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met MY Creative gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens MY Creative te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is MY Creative gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van MY Creative tot enige schadevergoeding en onverminderd de MY Creative verder toekomende rechten.

Intellectuel Eigendom . 13

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door MY Creative in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder
mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij MY Creative, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

13.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van MY Creative niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig
gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

13.3 De opdrachtgever staat jegens MY Creative in voor het ongestoorde gebruik door MY Creative van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart MY Creative zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. MY Creative is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

13.4 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door MY Creative geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van MY Creative worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan MY Creative, zonder dat MY Creative daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van MY Creative aan haar over te dragen.

13.5 Indien een door MY Creative uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan  MY Creative te retourneren, bij gebreke waarvan MY Creative zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

Annulering . 14

Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door MY Creative reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van
schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van MY Creative om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter . 15

15.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met MY Creative is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door MY Creative verstrekte offertes en/of met MY Creative gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Roermond.

15.3 Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van MY Creative. MY Creative is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

Eigendomsvoorbehoud . 16

16.1 MY Creative behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

16.2 Indien MY Creative in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van MY Creative geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die MY Creative tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens MY Creative.

16.3 De door MY Creative bewerkbare ontwerpbestanden blijven ten alle tijden eigendom van MY Creative. Behalve, als anders overeengekomen met de opdrachtgever.

16.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van MY Creative te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan MY Creative op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra MY Creative zulks wenst, door opdrachtgever aan MY Creative stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van MY Creative tegen opdrachtgever.

16.5 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12.3 is MY Creative gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal MY Creative alle medewerking ter zake verlenen.

16.6 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen
zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Opgemaakt, Heerlen, 12 augustus 2018

Gedeponeerd bij van Geelkerken Advocaten Brunssum

 

PrivacyVerklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website mycreative.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat MY Creative in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. MY Creative gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het bepalen van strategie en beleid;
Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam;
 • eventuele bedrijfsgegevens;
 • e-mailadres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID
Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. MY Creative bewaart uw gegevens daarom 1 jaar. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen over uw aanvraag.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

MY Creative maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om bezoeker gedrag te analiseren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van MY Creative of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:  Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@mycreative.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06 1740 6003 op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 19.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.  Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

MY Creative
Deken Lendersstraat 42
6433 BB. Heerlen
+31 6 1740 6003

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.